Forma finansowania, która umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy. Firma nie musi dbać o terminowe regulowanie zobowiązań. Dostawca otrzymuje zapłatę od factora. Jest to alternatywna forma finansowania firmy.

O leasing ubiegać się mogą rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Przeznaczony jest na finansowanie zakupu środków trwałych: pojazdów, sprzętu rolniczego, urządzeń produkcyjnych w tym do produkcji rolnej, wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Leasing finansuje zakup wraz z podatkiem VAT (wartość brutto).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Udzielany na remont na okres nie dłuższy niż 15 lat.Kwota kredytów dla wspólnot mieszkaniowych uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Umożliwia klientom pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przez uzyskanie dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na okres do 36 miesięcy. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - każdy wpływ na rachunek pomniejsza saldo zadłużenia i jednocześnie odnawia kwotę środków dostępnych do dyspozycji o kwotę wpłaty.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Na finansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów - z premią BGK.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Na finansowanie nakładów inwestycyjnych w celu odtworzenia modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i powiększenie kapitału obrotowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Linie kredytowe

Linie kredytowe finansowane z EFRWP, a wśród nich:

  • kredyt na inwestycje agroturystyczne na terenach wiejskich
  • kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne MSP - Linia Wygodny Partner
  • oświata wiejska
  • zaopatrzenie wsi w wodę
  • budowa dróg na terenach wiejskich

 

KREDYT Z GWARANCJĄ DE MINIMIS BGK


Rządowy program „Wspierania przedsiębiorczości
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Prowadząc firmę wiesz jak ważny jest szybki dostęp do dodatkowych
środków zapewniających rozwój Twojej firmy.
W naszym Banku możesz skorzystać z kredytu obrotowego
z gwarancją de minimis BGK.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu